Kijken naar een liefdevolle kerk - 5e Paaszondag C

Vijfde Paaszondag C - Joh13,31-35 - Kijken naar een liefdevolle kerk
27-4-2013

Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. (34a)

Beste mensen,

Wat is er nieuw aan het gebod dat Jezus ons geeft? We verstaan een gebod meestal als een moeten, een verplichting. Hier is het tegendeel waar: het gaat om een bijzondere aanbeveling: zichzelf geven, zoals Jezus voor ons deed.
Kun je iets beters geven dan jezelf?
Dit heeft evenveel te maken met vertrouwen in jezelf als met vertrouwen in de ander! (Dat werd nog mooi uitgebeeld in de viering met de vormelingen, vorige zondag.)
Alhoewel ons vertrouwen soms erg op de proef gesteld wordt, tóch zijn we geroepen door een God die niet veeleisend is maar meedogend en die met ons op weg wil gaan.

Van het nieuws in de media, kranten, radio en televisie worden we meestal niet vrolijk. Oorlog, politiek geharrewar, klimaatverandering, roofbouw op natuurlijke hulpbronnen, enz... Het maakt ons eerder droefgeestig.
Laat ons dus maar eens kijken naar de positieve dingen die weinig of niet het nieuws halen.

Opgewekte mensen (opgewekt: dat woord heeft iets van "verrijzenis"), opgewekte mensen dus die met de bevrijdende boodschap van Jezus leven.
Ze leggen makkelijker contact met anderen vanuit een innerlijke rust.
Zij zijn onbevooroordeeld, laten zich niet misleiden door uiterlijke schijn en gunnen ieder zijn eigenheid.
Zij hebben aandacht voor al hetgeen waarvoor ze dankbaar kunnen zijn, voor het geschenk van het leven, en, ze kunnen anderen hun dankbaarheid tonen of laten voelen en ook een bevestigend woord spreken.
Zij onderhouden vriendschappen en helpen mekaar met hun specifieke bekwaamheden.
Zij zullen eerder aanvullend zijn, het goede van de ander zien en blij zijn met andermans geluk.
Als ze een opmerking krijgen blijven ze luisterbereid, ze leven zich in in de gevoelens van de ander en overwegen samen wat kan veranderen.

Herkennen we ook dienstbare mensen?
Ouders die zorg dragen voor een gehandicapt kind, ze staan dag in dag uit paraat.
Vrijwilligers die onze bejaarden in de rusthuizen bezoeken, of zorgen voor vervoer van zieken, of bejaarden begeleiden op een wandeling, of zorgen voor animatie.
Zij verlichten de eenzaamheid van de ouderen en dragen bij tot een sfeer van geborgenheid.
Is dit ook niet wat onze mensen van Ziekenzorg doen. Zij laten zieke mensen niet alleen, zijn bekommerd om wel en wee, en laten dat de zieken ook voelen.
Andere mensen bezoeken mensen in rouw en bieden hen een luisterend oor.
Ze leven mee met machteloosheid en verdriet, en bieden opbeuring waar mogelijk.
Weer anderen bieden palliatieve zorg aan de lijdende en stervende mens.
Al dit werk wordt zowel door professionelen als vrijwilligers behartigd en wij geloven toch in een meerwaarde wanneer dit gebeurt vanuit de geest van het evangelie en naar het voorbeeld van Jezus.

Kijken we ook eens naar mensen die opkomen voor meer rechtvaardigheid.
Bijvoorbeeld zij die oprecht en duidelijk de gelijkwaardigheid van vrouw en man erkennen en zich inzetten voor het vele werk dat wereldwijd nog gedaan moet worden voor gelijkberechtiging, ook door kerkelijke instanties.
We kennen ook mensen die in alle stilte aan een vredesproces werken in landen in oorlog of in burgeroorlog.
Er zijn mensen die politieke gevangenen trachten vrij te krijgen. Ze zullen ook langs de moderne media druk uitoefenen op het beleid om onrecht aan mens, natuur en aarde een halt toe te roepen en goede alternatieven voorstellen.

We kunnen dankbaar zijn voor bedrijfsleiders die niet alleen bekommerd zijn om het opstrijken van de winsten maar ook aandacht hebben voor eerlijke handel en begripvol zijn voor persoonlijke en familiale problemen van hun werknemers.
We kunnen ook dankbaar zijn voor leerkrachten en vormingswerkers, op alle terreinen, die geduld en aandacht opbrengen, vooral voor wie minder goed meekan.
Hun inzet maakt dat mensen méér mens kunnen worden.

Beste mensen, ik ben nog zeer onvolledig maar we mogen vaststellen dat wie zich in zijn leven focust op de relatie met Jezus, krachtige mensen worden of opnieuw krachtige mensen worden, ondanks ontgoochelingen.
Het zegt iets over de graad van ons geloof in Gods liefde.
We leven niet voor eigen eer en glorie maar voor Gods eer en glorie.
We kunnen elke dag ervaren hoe Hij werkt in ieder van ons.
We hoeven niet perfect te zijn, God blijft ons beminnen.
Dienstbaar zijn voor elkaar blijft onze taak.
Herinner u wat de Franse bisschop Gaillot zei:
"Een kerk die niet dient, dient tot niets."
Jezus zei: "Bemint elkaar!"
Wel, laten we de slogan van Phil Bosmans en Bond zonder Naam waarmaken:
"Mensen gaarne zien, da's m'n hobby!"

Bruno Jacobs - 23 april 2013