Zalig Paasfeest! (2008)

Met  palmzondag doet Jezus, gezeten op een ezeltje, zijn plechtige intocht in Jeruzalem. Zo deed hij nog een laatste poging om aan 'de gevestigde orde van de schriftgeleerden' te tonen dat hij de Messias is, de Gezondene van God, volgens de profetie van Zacharia: 'Jubel dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt naar u toe, rijdend op een ezel, op het veulen van een ezelin. Nederig maar zegevierend zal hij zijn'. De massa wuift hem toe met palmtakken, roepend 'hosanna, de Koning van Israël, gezegend hij die komt in de naam van de Heer'. De farizeeën echter keurden het volk af en gingen Jezus zeggen: "Meester, wijs uw leerlingen terecht". Hij gaf hun dit antwoord: Ik zeg u, als zij zwijgen zullen de stenen het uitschreeuwen'.

Door heel zijn optreden had Jezus zich laten kennen als een man van vrede, goedheid en vergeving, een mens met een hart vol medevoelen en medelijden, een Messias Koning die weent over Jeruzalem als hij van op een helling de stad overschouwt. De farizeeën  mopperden tegen elkaar en zeiden: "Zie je wel? We komen geen stap verder. Kijk maar, de hele wereld loopt Hem achterna". Ze hadden al beslist hem van kant te maken. Jezus zal  moedig en met volharding doorgaan en op geweldloze wijze zal hij uiteindelijk zegevierend zijn liefdesplan tot stand weten te brengen:  het nieuw Verbond tussen God en de mensen, het Rijk van God op aarde.

Na Witte Donderdag en Goede Vrijdag zal de dood niet bij machte zijn hem in de greep te houden, want hij is degene die, met de Vader en de Geest, de gever is van alle leven. Met paasmorgen slaat de rouw om in vreugde en het wordt een feest zonder einde, een Paasfeest dat zal uitdeinen over alle generaties tot aan de grenzen der aarde. Door doopsel en vormsel beginnen mensen gelovig met Jezus vereend te leven. De gelovigen komen tot nieuwheid van leven, een leven dat reikt tot over de grenzen van het aards bestaan. Ook aan ons belooft God te voltrekken wat Hij gedaan heeft met zijn Zoon. Dat vieren wij met Pasen. 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij hem vieren in blijheid',  ja, want uit liefde voor ons heeft Jezus gans zijn leven, zijn lijden en sterven aan de Vader opgedragen en aldus verzoening bewerkt. Door zijn leven, dood en opstanding kunnen wij een nieuw leven leiden, de oude mens afleggen, met Jezus herboren worden tot een leven in innige, respectvolle en liefdevolle verbondenheid met God. 'Brengen wij dank aan de Heer want hij is goed, eeuwig is zijn liefde'.

Zo hebben generaties van mensen zin weten te geven aan hun leven. Zij werden voorbeeld en wegwijzer voor hun medemensen, bereid als zij waren zichzelf te verliezen om het geluk van anderen te bewerken. Zij geloofden dat Gods goedheid en liefde zich in Jezus ten volle had gemanifesteerd. Zij geloofden dat Jezus door de Vader gezonden werd  om ons heil te bewerken en een betere wereld tot stand te brengen. In Jezus kwam God naar hen toe, en komt Hij nog steeds ook naar ons toe. Hij nodigt ons tot wederliefde en tot ware naastenliefde. Hij dwingt niet, want hij schiep ons met een vrije wil en daar komt hij nooit op terug. Maar zij die ingaan op zijn uitnodiging 'worden verheven tot de status van zonen en dochters'. Gods vaderliefde heiligt hen, vervolmaakt en geneest hen van inwendige kwetsuren en slechte neigingen. Zo komt er geluk in de wereld en wordt het aanschijn der aarde vernieuwd. Zei Jezus niet: 'Hieraan zullen zij erkennen dat gij mijn leerlingen bent, als gij de liefde onder elkaar bewaart' ?

Is dat voor ons niet te hoog gegrepen? Hoe kunnen wij, zwakke mensen, dat waarmaken?...  Bid om de H. Geest!  Hij omvormt de hele mens in Christus met zijn gaven. Wij zien hem niet, maar wij ervaren de vruchten van zijn genadewerking in ons, vruchten van liefde, wijsheid en sterkte, inwendig Vuur, Licht en Kracht. Is er niet aldus ontzettend veel goeds tot stand gekomen in de gezinnen en in de hele wereld ?

Met de Heer Jezus kan ieder van ons  - een hechte vriendschap onderhouden;  - in voortdurend in vertrouwelijk contact met Hem leven;   - inwendig met Hem een spontaan en eenvoudig gesprek aangaan, het hart vol van het vuur van de H. Geest;  - kan ieder van ons, in  alle vertrouwelijkheid, hem zijn blijheid of verdriet, zijn gedachten, plannen en zorgen voorleggen. Dat is inwendig gebed, spreken van hart tot hart met hem die beloofde met ons te zijn tot aan het einde van de wereld. Gebed echter is ook aanbidding, dankzegging en vooral ook mede begaan zijn met de opbouw van het Rijk Gods in de harten van de mensen om ons heen en bij de volkeren wereldwijd. 'Bid zonder ophouden' schrijft Paulus in zijn brief (1Tessalonicenzen 5,13b-18). Dat betekent niet dat wij alsmaar gebeden zouden opzeggen, maar dat wij inwendig ons leven op God zouden richten en zijn wil trouw volbrengen. Zo kan werken ook bidden zijn! Wat ons hierbij kan helpen is aan God iedere handeling aan te bieden met de woorden: 'Voor u, Heer Jezus!' Op die manier maken wij alles tot een daad van liefde en wordt ons leven een voortdurend gebed.

Dan kunnen wij in vreugde vieren, want Pasen betekent dat de liefde van de Vader voor ons ten volle zichtbaar geworden is in Jezus, de man die gans doordrongen was van de Geest van God. Hij maakt ons tot zijn volk, zijn gelovigen, zijn getrouwen. Wij zijn door hem geroepen en gezonden om vrede te bewerken en om elkaar helemaal te zijn toegewijd.

Zalig Paasfeest !