Joh 17,1-11 Onze bekwaamheid komt van God

Johannes 17 , 1- 11 Onze bekwaamheid komt van God
 [1] Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. [2] Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. [3] Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. [4] Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. [5] Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
6. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard,7. en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt.8. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn10.– alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en, omdat in hen, mijn grootheid zichtbaar geworden is.11. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
 
Jezus bidt tot zijn Vader om zijn apostelen te bewaren opdat ze in hun werk één zijn met elkaar en één zijn met God en met Christus. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij één zijn met alle christenen, Jezus heeft daarvoor gebeden.

In het werk van de apostelen is Jezus grootsheid zichtbaar geworden.

 Als we naar de wereld van nu kijken dan hebben de apostelen van toen hun werk zeer goed gedaan, het christendom is gegroeid, is groot geworden. Na hen waren er nieuwe apostelen die leefden in verbondenheid met Christus en zij hebben het werk op hun beurt weer doorgegeven.

Wij, u en ik, die in Jezus geloven, wij zijn allen apostelen van Christus. Christus vraagt ons Hem te volgen en over hem te spreken. Iedereen die betrokken is in Gods werk is apostel en geniet Gods bescherming. Omdat wij betrokken zijn in Gods werk en het werk van Christus heeft ons werk ook een allerovertreffende heerlijkheid en glans die blijvend is.

Daarom moeten we er ons van bewust zijn dat heel onze bekwaamheid van God komt. Gods werk  bevat oneindig veel. Het is wat ieder van ons doet in Jezus naam.

Het gaat over iedereen die Gods liefde wil doorgeven en wil doen wat God van hem verlangt.

De apostel Paulus spreekt in zijn brieven dikwijls met woorden van hoop. Hij is vol van Christus en durft daarom te spreken met vrijmoedigheid omdat hij leeft in Jezus Christus. Hoop slaat op de vertrouwen schenkende zekerheid dat zijn bekwaamheid van God komt en zijn apostelschap van een heerlijkheid getuigt die duurzaam is. Vanuit dat vertrouwen treedt Paulus op met grote vrijmoedigheid.

Alles komt van Christus, Paulus is het doorgeefapparaat. Zo is het ook voor ons. Door in éénheid te leven met Jezus voelen we ons sterk, niettegenstaande alle moeilijkheden. Onze bekwaamheid komt van God. Vanuit dat vertrouwen kunnen we optreden met grote vrijmoedigheid zoals Paulus.

De vrijmoedigheid zit in de woorden van Christus die bidt voor zijn apostelen, zijn volgelingen, opdat God hen zou beware en waken over hen. Christus bidt zo ook voor ons. Door zijn bidden tot God voor ons, worden we toegerust met hoop, toekomst, heerlijkheid en duurzaamheid en we krijgen de kracht om op te treden met grote vrijmoedigheid.

We ontvangen de moed om openlijk voor ons geloven uit te komen, dat is het tegenovergestelde van schaamte en angst. Onze vrijmoedigheid komt van de Heer. Door die vrijmoedigheid voelen we vrijheid en kracht. Het is niet gemakkelijk om tegen vrienden te zeggen ik geloof in God en Jezus is belangrijk voor mij. Het is niet gemakkelijk om tegen vrienden te zeggen, ik kom niet tennissen want ik ga ‘s zondagmorgens naar de kerk.

Opdat zij één zijn zoals wij één zijn zegt Jezus in de evangelietekst. Alle christenen tezamen in éénheid met Christus, in God.

Apostel van Christus betekent dat ik me niet moet wegsteken, angst hebben, beschaamd zijn, het is niet nodig een masker op te zetten.

Als iemand zich toekeert tot Jezus, zich tot Jezus richt dan valt de sluier weg, dan moeten we geen masker voorhouden. Beetje bij beetje beginnen we dan te begrijpen, wat bedoeld wordt in de schriften. Zonder sluier kunnen we de goddelijk glans  ontdekken. We beginnen te begrijpen wat Jezus ons allemaal wil vertellen. Hij raakt ons en maakt ons blij, we voelen ons open, krachtig, hoopvol en vrijmoedig. Maar niets komt van God zonder ons nederig zijn. 

Laat ons dan bidden opdat wij allen, die in Jezus geloven, vrijmoedigheid kunnen uitstralen. Om goed te bidden moeten we de berg op, ons afzonderen soms, in stilte.
 

Laat ons daarom nu in gebed intens naar God gaan.

God, wanneer we in éénheid met U leven kunnen we beginnen te begrijpen wat Jezus ons allemaal wil vertellen. We willen door U geraakt worden maar we weten dat we zelf moeten beslissen om dagdagelijks de deur voor U te openen. Geef ons de kracht dit te doen.

God, U zegt dat we zonder angst kunnen leven wanneer we met U verbonden leven. Maar soms is die verbondenheid er niet omdat we onszelf, onze mening, onze ideeën, onze tijd belangrijker vinden. We durven U zelfs soms in vraag te stellen. Zo voelen we ons nog wel bang in het leven. We vertellen dan leugentjes om bestwil, we verzwijgen uw naam, we durven niet uitkomen voor ons geloof. We durven niet spreken als er onrecht is.

Laat ons de weg vinden naar die verbondenheid met U. Leer ons hoe eenvoudig het is om U te bereiken.

God, wij danken u dat Jezus voor ons gebeden heeft en U gevraagd heeft ons te beschermen en te beware, zodat we in zijn naam mogen en kunnen werken en spreken in éénheid met alle christenen en met U en Hem. We willen uw liefde uitstralen en doorgeven in alles wat we doen, van de meest eenvoudige taken tot de meest ingewikkelde.
 
God, we bidden dat we niet vergeten dat alles wat U ons hebt gegeven, van U komt. Laat ons nederig zijn in al wat we doen. Laat ons ook nederig zijn in het feit iets te kunnen betekenen voor mensen en laat ons nederig blij zijn als mensen ons daarom graag zien.
 

God, we vragen vooral kracht voor onze leerkrachten in onze katholieke scholen. Geef hen de moed over Jezus te praten zodat de kinderen Jezus kunnen leren kennen. Geef leerkrachten de moed te luisteren naar de noden van de kinderen om zo uw liefde waar te maken.

Wij bidden u verhoor ons gebed.

Beste vrienden, door het lezen van het evangelie kunnen we bewuster in relatie leven met God. Door te luisteren naar wat Jezus ons te vertellen heeft mogen we ook samen het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft:

  Wij wensen u oprecht  een dag met blijheid, open en frank, krachtig, hoopvol en vrijmoedig. We wensen u aandacht voor de mensen die zoekend zijn in hun geloof en denk eraan dat we de goddelijke glans op het gelaat van Christus kunnen ontdekken zodat Zijn glans de onze wordt. God heeft ons gehoord, is ons nabij vandaag.